Informacje prawne

Dziękujemy za odwiedzenie witryny internetowej Guidewire Software Inc., aby dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu dla spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Korzystanie z tej witryny internetowej oznacza tym samym akceptację naszych warunków, naszej polityki prywatności i wszelkich innych informacji prawnych, warunków i zasad obowiązujących na tej witrynie (łącznie zwanych „Warunkami”), z których wszystkie zostają jednoznacznie włączone do niniejszego dokumentu przez niniejsze odniesienie.

Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie będzie korzystać z tej witryny internetowej w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem. Ponadto użytkownik nie będzie w żaden sposób uzyskiwać dostępu, wykorzystywać ani kopiować żadnej części tej witryny internetowej ani jej funkcji, aby bezpośrednio lub pośrednio rozwijać, promować, dystrybuować, sprzedawać lub wspierać jakikolwiek produkt lub usługę konkurencyjną w stosunku do produktów i usług Guidewire, czy też w celu dyskredytowania Guidewire lub jego produktów czy usług. Użytkownik zgadza się nie wypożyczać, retransmitować, ujawniać, publikować, sprzedawać, cedować, wydzierżawiać, udzielać podlicencji, wprowadzać na rynek ani nie przekazywać tej witryny internetowej ani jakiejkolwiek jej części, ani też nie używać jej w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie dozwolony przez firmę Guidewire. Użytkownik zgadza się nie kopiować, odtwarzać kodu źródłowego, tłumaczyć, przenosić, modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych od żadnej części tej witryny.

Prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami i warunkami korzystania z witryny internetowej.

Prawa autorskie

Copyright © 2011-2022 Guidewire Software, Inc. 

Cała zawartość tej witryny, w tym teksty, grafika, logotypy, ikony, obrazy, podcasty i klipy wideo, jest wyłączną własnością Guidewire Software Inc. lub jej dostawców treści i jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie. Kompilacja (tzn. zebranie, projekt i złożenie) całej zawartości tej witryny jest wyłączną własnością Guidewire Software Inc. i również jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Z niniejszej witryny internetowej wolno pobierać, wyświetlać, kopiować i drukować dokumenty i grafiki (dalej „Materiały”) z następującymi zastrzeżeniami: (1) Materiały mogą być wykorzystywane wyłącznie do osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych celów; oraz (2) Materiały nie mogą być modyfikowane ani zmieniane w jakikolwiek sposób. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie tu określonych, nie wolno używać, pobierać, przesyłać, kopiować, drukować, prezentować, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, przesyłać pocztą, przekazywać ani rozpowszechniać w całości czy w części żadnych informacji pochodzących z niniejszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Guidewire Software Inc.

Wszelkie prawa i tytuły, jakie nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone.

Żadna z informacji zawartych na tym serwerze nie będzie interpretowana jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego należącego do Guidewire Software Inc. lub stron trzecich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie licencji lub prawa objętego prawami autorskimi Guidewire Software Inc.

Znaki towarowe

Guidewire Software, Inc. jest właścicielem wielu różnych znaków towarowych i znaków usługowych, obejmujących słowa, logotypy, ikony i projekt własnej witryny internetowej, łącznie nazywanych dalej „znakami towarowymi” lub „oznaczeniami”. Znaki towarowe Guidewire mogą być używane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy Guidewire Software, Inc. oraz z właściwym ich przypisaniem.

Informacja niniejsza zawiera niewyczerpującą listę oznaczeń Guidewire, z których wiele jest zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Brak któregokolwiek oznaczenia na tej liście nie oznacza zrzeczenia się przez Guidewire praw do takiego znaku towarowego.

Guidewire, Guidewire Software, logo „G”, BillingCenter, ClaimCenter, PolicyCenter, InsuranceSuite, Guidewire BillingCenter, Guidewire ClaimCenter, Guidewire PolicyCenter, Guidewire InsuranceSuite, Guidewire InsurancePlatform, Guidewire InsuranceNow, Guidewire Client Data Management, Guidewire ContactManager, Guidewire Reinsurance Management, Guidewire Studio, Guidewire Underwriting Management, Guidewire Vendor Data Management, Guidewire DataHub, Guidewire InfoCenter, Guidewire Live Analytics, Guidewire Before & After, Guidewire Catastrophe, Guidewire Explore, Guidewire Live Guidewire, Guidewire Contrast, Guidewire Explore, Guidewire Live University, Guidewire Spotlight, Guidewire Predictive Analytics, Guidewire Digital, Guidewire CustomerEngage, Guidewire EnterpriseEngage, Guidewire ProducerEngage, Guidewire ServiceRepEngage, Guidewire VendorEngage, Guidewire InsuranceCloud, Guidewire PartnerConnect, Guidewire ProvisioningPro, Gosu.

Następujące znaki towarowe są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych: Guidewire, Guidewire BillingCenter, Guidewire ClaimCenter, Guidewire PolicyCenter, Guidewire InsuranceNow, Guidewire InsurancePlatform i Gosu. Wiele oznaczeń Guidewire jest zarejestrowanych w innych krajach, w tym między innymi w Australii, Kanadzie, Chinach, w Unii Europejskiej, Hong Kongu, Japonii i Rosji.​

Gwarancje i oświadczenia 

WSZELKIE MATERIAŁY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W STANIE „JAK WIDAĆ”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ. OPROGRAMOWANIE GUIDEWIRE, INC. NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW, W TYM WSZELKICH RĘKOJMI, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ BRAKU NARUSZEŃ. GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH, ZYSKÓW LUB MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA), POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁANIA UMOWNEGO, ZANIEDBANIA LUB INNEGO DZIAŁANIA ZWIĄZANEGO Z CZYNEM NIEDOZWOLONYM, A WYNIKAJĄCEGO BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO Z UŻYWANIA LUB ZAMIARU UŻYCIA LUB Z WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH Z TEGO SERWERA, NAWET JEŚLI SPÓŁKA GUIDEWIRE SOFTWARE INC. ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Informujemy również, że każdy z tych Materiałów może zawierać błędy lub braki; Guidewire Software Inc. może bez uprzedzenia usunąć, dokonać wymiany lub wprowadzić zmiany w Materiałach w dowolnym czasie, przy czym spółka Guidewire Software Inc. nie jest zobowiązana do aktualizacji tych materiałów. Wszelkie opinie, komentarze, sugestie itp. przekazywane Guidewire Software w związku z dowolną witryną internetową Guidewire Software Inc. lub jakimikolwiek materiałami z tego serwera WWW Guidewire Software Inc. będą uznawane za informacje poufne, zaś Guidewire Software Inc. będzie uprawniona do swobodnego korzystania z tych informacji bez jakichkolwiek ograniczeń.