Guidewire Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

Nasze zobowiązanie i podejście

Przez 20 lat od momentu powstania firma Guidewire sprawnie i konsekwentnie obsługuje branżę ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych.

Ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe odgrywają ważną rolę, ponieważ wspierają ludzi i przedsiębiorstwa w społecznościach na całym świecie. Możliwość niesienia pomocy tej branży, w tym klientom, partnerom i udziałowcom, jest dla nas zaszczytem

Mike Rosenbaum

dyrektor generalny
Guidewire Software, Inc.

Jako pracownicy firmy Guidewire codziennie staramy się postępować zgodnie z naszymi wartościami: uczciwości, racjonalnego postępowania i kolegialności. Kierują one naszą działalnością i tworzą solidne podstawy programu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ang. Environmental, Social and Governance, ESG). W dalszej perspektywie będziemy nadal analizować i dostosowywać nasz program ESG do oczekiwań interesariuszy, takich jak klienci, pracownicy, inwestorzy, organy nadzorcze i społeczności. Zadbamy o odpowiednie struktury odpowiedzialne za zarządzanie programem ESG w obrębie przedsiębiorstwa.

 • Na najwyższym szczeblu dyrektor generalny i kierownictwo Guidewire ponoszą odpowiedzialność za ogólną działalność w obszarze ESG.

 • Dyrektor ds. ESG, nadzoruje zintegrowaną strategię przedsiębiorstwa, angażując poszczególnych liderów zespołów wykonawczych w celu zapewnienia odpowiedniego uspójnienia i realizowania inicjatyw ESG.

 • Nasza Komisja ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego sprawuje nadzór nad naszymi programami ESG i ich wynikami.

Będziemy mierzyć i przedstawiać nasze postępy, wyznaczać cele, współpracować z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz poprawiać przejrzystość naszych inicjatyw, jak i sposób informowania na ich temat.

ESG combo

Obszary działania związane ze zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa

Firma Guidewire ustaliła sześć obszarów działania w ramach strategii ESG.

Ład korporacyjny

Realizowanie naszych podstawowych wartości za pośrednictwem polityk, procedur i procesów poprawy jakości w działalności firmy Guidewire, z poświęceniem szczególnej uwagi bezpieczeństwu informacji i ochronie prywatności danych.

 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności danych

 • Uczciwość i zaufanie

Odpowiedzialność społeczna

Wspieranie naszych pracowników poprzez inicjatywy na rzecz poprawy doświadczeń, różnorodności, równości i inkluzywności, program Guidewire Gives Back i stymulowanie zmian społecznych w lokalnych społecznościach.

 • Doświadczenie i dobrostan pracowników

 • Różnorodność, sprawiedliwość i inkluzywność

 • Program Guidewire Gives Back

Ochrona środowiska

Okazywanie naszego zaangażowania w zmniejszanie oddziaływania na środowisko poprzez odpowiedzialne polityki i praktyki.

 • Zrównoważony rozwój na rzecz ochrony środowiska

Niniejsze obszary działań określiliśmy w oparciu o naszą pierwszą ocenę istotności (jej realizacją zajęła się firma Anthesis Group). Pomogła ona określić ich znaczenie dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy. W ramach kompleksowego planu ESG opracujemy praktyczne cele i wskaźniki efektywności. Rozszerzymy również zakres informacji przekazywanych na temat obszarów działań.

ESG Gov Icon Color-pol

Realizowanie naszych podstawowych wartości za pośrednictwem polityk, procedur i procesów poprawy jakości w działalności firmy Guidewire, z poświęceniem szczególnej uwagi bezpieczeństwu informacji i ochronie prywatności danych.

 • Uczciwość i zaufanie

 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona prywatności danych