Informacje prawne

Dziękujemy za odwiedzenie witryny internetowej Guidewire Software, aby dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu dla spółek ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Prosimy o zapoznanie się z następującymi zasadami i warunkami korzystania ze witryny internetowej.

Prawa autorskie

Copyright © 2011-2018 Guidewire Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Cała zawartość tej witryny, w tym teksty, grafika, logotypy, ikony, obrazy, podcasty i klipy wideo, jest wyłączną własnością Guidewire Software lub jej dostawców treści i jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie. Kompilacja (tzn. zebranie, projekt i złożenie) całej zawartości tej witryny jest wyłączną własnością Guidewire Software i również jest chroniona przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Z niniejszej witryny internetowej wolno pobierać, wyświetlać, kopiować i drukować dokumenty i grafiki włączone do tych dokumentów („Dokumenty”) z następującymi zastrzeżeniami: (1) Dokumenty mogą być wykorzystywane wyłącznie do osobistych, informacyjnych, niekomercyjnych celów; oraz (2) Dokumenty nie mogą być modyfikowane ani zmieniane w jakikolwiek sposób. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie tu określonych, nie wolno używać, pobierać, przesyłać, kopiować, drukować, prezentować, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, przesyłać pocztą, przekazywać ani rozpowszechniać w całości czy w części żadnych informacji pochodzących z niniejszej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Guidewire Software.

Wszelkie prawa i tytuły, jakie nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone.

Żadna z informacji zawartych na tym serwerze nie będzie interpretowana jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakiegokolwiek patentu lub znaku towarowego należącego do Guidewire Software lub stron trzecich. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej, żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako przyznanie licencji lub prawa objętego prawami autorskimi Guidewire Software.

Znaki towarowe

Guidewire, Guidewire Software, Guidewire ClaimCenter, Guidewire PolicyCenter, Guidewire BillingCenter, Guidewire InsuranceSuite, Guidewire Live, Before & After, Guidewire ContactCenter, Guidewire Studio, Gosu, Deliver Insurance Your Way oraz logo Guidewire są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Guidewire Software, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą odpowiednio do ich właścicieli.

Znaki towarowe i logotypy umieszczone na tej witrynie nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Guidewire Software lub odpowiednio ich właścicieli. Wykorzystywanie znaków towarowych Guidewire Software w reklamie, druku lub promocji internetowej produktów Guidewire Software wymaga właściwego przypisania ich Guidewire Software.

Gwarancje i oświadczenia 

WSZELKIE MATERIAŁY ZOSTAŁY ZAMIESZCZONE W STANIE „JAK WIDAĆ”, BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNEJ BĄDŹ DOROZUMIANEJ. GUIDEWIRE SOFTWARE NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW, W TYM WSZELKICH RĘKOJMII, WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ BRAKU NARUSZEŃ. GUIDEWIRE SOFTWARE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH, ZYSKÓW LUB MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA), POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁANIA UMOWNEGO, ZANIEDBANIA LUB INNEGO DZIAŁANIA ZWIĄZANEGO Z CZYNEM NIEDOZWOLONYM, A WYNIKAJĄCEGO BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO Z UŻYWANIA LUB ZAMIARU UŻYCIA LUB WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH Z TEGO SERWERA, NAWET JEŚLI SPÓŁKA GUIDEWIRE SOFTWARE ZOSTAŁA WCZEŚNIEJ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Informujemy również, że każdy z tych materiałów może zawierać błędy lub braki; Guidewire Software może usunąć, dokonać wymiany lub wprowadzić zmiany w materiałach bez uprzedzenia w dowolnym czasie, przy czym spółka Guidewire Software nie jest zobowiązana do aktualizacji tych materiałów. Wszelkie opinie, komentarze, sugestie itp. przekazywane Guidewire Software w związku z dowolną witryną internetową Guidewire Software lub jakimikolwiek materiałami z tego serwera WWW Guidewire Software będą uznawane za informacje poufne, zaś Guidewire Software będzie uprawniona do swobodnego korzystania z tych informacji bez jakichkolwiek ograniczeń