Skip navigation

Guidewire Job Candidate Privacy Policy

Polityka Guidewire w sprawie prywatności danych kandydatów do pracy

Data ostatniej aktualizacji: 3 maja 2018 r.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zapewnić kandydatowi do pracy szczegółowe informacje na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w celu rekrutacji i zatrudniania.  Jesteśmy zobowiązani do zachowania przejrzystości co do metod zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą Informacją na temat ochrony prywatności, potwierdzenia znajomości zasad i udzielenia nam poniżej zgody na ich stosowanie.  

Niniejsza informacja w sprawie ochrony prywatności kandydata do pracy uzupełnia Politykę prywatności Guidewire.  Więcej informacji można uzyskać odwiedzając naszą witrynę https://www.guidewire.com/privacy-policy.

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

W ramach naszego procesu rekrutacji i zatrudniania pracowników zbieramy i uzyskujemy informacje potrzebne do ustalenia, czy kandydat ma kwalifikacje formalne i faktyczne niezbędne na stanowisku, o które się ubiega lub – w razie otrzymania ogólnego podania o pracę – do dopasowania go do odpowiedniego stanowiska.  Przesyłając do nas swoje CV i/lub podanie o pracę, kandydat umożliwia nam dostęp do swoich danych osobowych, takich jak dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail), historia zatrudnienia, wykształcenie, przebyte szkolenia i inne dane wspierające jego CV, podanie o pracę i proces rekrutacji.  Możemy również gromadzić informacje związane ze stanem zdrowia w celu uwzględnienia wszelkich potrzeb specjalnych kandydata (np. zapewnianie zakwaterowania kandydatom niepełnosprawnym).

Jeśli zdecydujemy się zatrudnić kandydata, zbieramy od niego dodatkowe dane osobowe, aby ukończyć proces rekrutacji i zatrudnienia.  Dane osobowe, które zbieramy i uzyskujemy, obejmują informacje o obywatelstwie i narodowości, dane weryfikujące poprzednie zatrudnienie oraz – w stosownych przypadkach – informacje o przeszłości kandydata.

Guidewire gromadzi dane osobowe kandydatów do pracy na różne sposoby.  Dane osobowe mogą być uzyskiwane z CV, podania o pracę, sprawdzenia przeszłości kandydata (jeśli dotyczy) lub zbierane podczas rozmów kwalifikacyjnych i ocen dokonywanych w związku z procesem prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.  Kandydat może udostępnić nam swoje dane osobowe, rejestrując się jako odbiorca powiadomień dotyczących ofert pracy i jako członek naszej Społeczności Talentów.  Można anulować subskrypcję naszych powiadomień o ofertach pracy w dowolnym momencie, wybierając link do anulowania subskrypcji w naszym e-mailu z powiadomieniami o ofertach pracy.

Możemy również zbierać dane osobowe o kandydatach od stron trzecich w ramach procesu rekrutacji.  Tymi stronami trzecimi mogą być dawni pracodawcy i instytucje państwowe.

Mówiąc ogólnie, przetwarzamy dane osobowe kandydatów z następujących powodów:

  • Aby koordynować i przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne

  • Aby odpowiadać na pytania kandydatów

  • Aby sprawdzić przeszłość kandydata (jeśli dotyczy)

  • Aby ustalić, czy kandydat ma kwalifikacje formalne i faktyczne niezbędne na stanowisku, o które się ubiega

  • Aby podjąć kroki żądane przez kandydata przed zawarciem z nim umowy  

  • Aby zachować zgodność z wymogami prawa (np. lokalne przepisy prawa pracy)

  • Aby usprawnić i ulepszyć nasz proces rekrutacji

Komu udostępniamy dane osobowe kandydatów?

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane wewnętrznie pracownikom działu kadr i zespołu rekrutacji, osobie odpowiedzialnej za nabór i innym pracownikom biorącym udział w procedurze rozmów kwalifikacyjnych.  Udostępniamy wybrane dane osobowe tylko wewnętrznie, w oparciu o zasadę niezbędności ujawnienia.

Udostępniamy również dane osobowe kandydatów stronom trzecim w celu zarządzania, upraszczania i realizacji procesu rekrutacji i składania podań o pracę.  Przykładowo, w stosownych przypadkach korzystamy z usługodawcy będącego stroną trzecią, który pomaga nam w sprawdzaniu przeszłości i weryfikacji historii zatrudnienia kandydatów.  Możemy sami, lub za pośrednictwem naszych usługodawców, udostępniać dane osobowe kandydata w celu sprawdzenia referencji uzyskanych od poprzednich pracodawców lub osób, które kandydat zgłosił jako potencjalne źródło referencji w swoim podaniu o pracę.  Takie ujawnienia są niezbędne do sfinalizowania procesu rekrutacji, a tacy usługodawcy są uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych kandydatów wyłącznie w celu świadczenia nam określonych usług.  

Jak długo przechowujemy dane osobowe kandydatów?

Jeśli kandydat złożył ogólne podanie o pracę za pośrednictwem witryny Guidewire.com, zarchiwizujemy jego dane osobowe i skontaktujemy się z nim, jeśli pojawi się odpowiednia dla niego możliwość zatrudnienia.  

Jeśli kandydat złożył podanie o zatrudnienie na określonym stanowisku i stwierdziliśmy, że nie jest odpowiednim kandydatem na stanowisko, o które się ubiega, Guidewire zarchiwizuje jego dane osobowe na wypadek, gdyby w przyszłości pojawiły się pasujące do jego profilu oferty zatrudnienia.

Jeśli podanie o pracę zakończy się sukcesem, a kandydat zostanie zatrudniony w Guidewire, przekażemy mu nową informację o polityce prywatności dotyczącej postępowania z danymi osobowymi pracownika.    

Będziemy przechowywać i wykorzystywać tylko dane niezbędne do przestrzegania przez nas naszych obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i egzekwować swoje prawa?

Kandydat może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i wprowadzać do nich poprawki, kontaktując się z nami na adres HRDataRequest@guidewire.com lub za pośrednictwem swojego konta Jobvite.  W niektórych jurysdykcjach i w niektórych sytuacjach kandydat ma prawo do zgłaszania sprzeciwu i ograniczania przetwarzania swoich danych osobowych, a także do ich usuwania i do domagania się, by jego dane osobowe zostały przekazane innemu podmiotowi.  Kandydat ma również prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie miało miejsce na podstawie jego zgody.  Możemy poprosić kandydata o potwierdzenie swojej tożsamości przed udzieleniem mu odpowiedzi na jego wniosek.  

Dokąd przekazujemy dane osobowe kandydatów?

Możemy przekazywać dane osobowe kandydata poza kraj jego zamieszkania w celu zarządzania, upraszczania i realizacji procesu rekrutacji i składania podań o pracę.

Czy proces rekrutacji obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji?

Nasze procesy rekrutacji i naboru nie opierają się wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji.

Co się stanie, jeśli kandydat nie poda swoich danych osobowych?

Podawanie swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli kandydat nie poda swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie przetworzyć poprawnie lub w ogóle przetworzyć jego podania.  Kandydat nie jest objęty żadnym ustawowym lub umownym obowiązkiem przekazania swoich danych do Guidewire podczas procesu rekrutacji.

Kontakt z nami

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi kandydata, można skontaktować się z nami na adres poczty elektronicznej HRDataRequest@guidewire.com lub na adres do korespondencji:

Attn: Guidewire Software, Inc.
Privacy Team
2850 S Delaware St #400, San Mateo, CA 94403 USA

W sprawie swoich danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z organem ochrony danych (DPA) właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania kandydata.

Guidewire logo

Navigate what's next.